środa 10 sierpnia 2022

Bianki, Borysa, Wawrzyńca

reklama

oferty pracy wyszukiwarka

Regulamin

1. Definicje

echoeindhoven.nl - Regionalny Portal Informacyjny

Portal - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet  umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez redakcję echoeindhoven.nl i/ lub jej współpracowników znajdujaca się pod adresem URL o brzmieniu www.echoeindhoven.nl. Portal może być nazywany określeniami równoważnymi jako Serwis (internetowy) EchoEindhoven.nl, Regionalny Portal Informacyjny  EchoEindhoven.nl.

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu.

2. Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument ma charakter porozumienia pomiędzy EchoEindhoven.nl, a Użytkownikami w którym określone są zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do przestrzegania niniejszego Porozumienia.

3. Odpowiedzialność za korzystanie z Portalu

EchoEindhoven.nl zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Portalu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej. EchoEindhoven.nl zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana w jakimkolwiek dokumencie sygnowanym przez EchoEindhoven.nl. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

Wydawca portalu EchoEindhoven.nl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Portalu. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

EchoEindhoven.nl informuje, iż w przypadku wszelkich prób łamania prawa, w tym w przypadku podszywania się pod inne osoby, prób łamania zabezpieczeń lub łamania zabezpieczeń systemów informatycznych EchoEindhoven.nl lub kont/profili innych użytkowników, zastrzega sobie przekazanie wszelkich niezbędnych informacji o osobach dopuszczających się takich zachowań, w tym w szczególności do przekazania właściwym organom państwa (np. Policji, prokuraturze, sądom, itd.) odpowiednich informacji związanych z korzystaniem przez danego użytkownika z serwisu. EchoEindhoven.nl zastrzega sobie prawo zachowania w swych systemach informatycznych zapisów związanych z korzystaniem przez użytkownika z serwisu, w tym również danych umieszczonych przez danego użytkownika w ramach jego profilu, historii logowań, adresów IP z których logowań dokonano, historii i zakresu edycji danego profilu i innych podobnych zdarzeń. Dane takie (z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu) będą przez EchoEindhoven.nl wykorzystywane jedynie do celów statystycznych, technicznych i nie będą komukolwiek udostępniane. Dane takie nie będą analizowane w sposób jednostkowy (nie będą analizowane dane poszczególnego użytkownika), a jedynie mogą być poddane analizie systemu informatycznego EchoEindhoven.nl  mającej na celu określenie pewnych prawidłowości statystycznych lub technicznych (np. określenie województw logowań użytkowników, określenie zmiennej w intensywności dobowego korzystania z serwisu itp.). Dane dotyczące danego użytkownika mogą być przez EchoEindhoven.nl udostępnione jedynie wówczas, gdy obowiązujące przepisy prawa nakładają na EchoEindhoven.nl obowiązek ich udostępnienia, przy czym wówczas udostępnienie następuje w granicach i w formie prawem przewidzianych, na stosowne żądanie uprawnionego organu państwa (np. osoby uprawnionej działającej z ramienia Policji, na żądanie sądu zawarte w postanowieniu itp.).

Wszelkie podawane nazwiska osób publicznych w komentarzach będą usuwane a warunkiem ukazania się komentarza będzie jego związek z komentowaną informacją lub też ankietą.

4. Prawa własności intelektualnej

EchoEindhoven.nl oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Portalu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. EchoEindhoven.nl informuje, że jego Portal zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki i materiały wideo, a przyjęty w Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Użytkownicy Portalu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody EchoEindhoven.nl lub innego podmiotu uprawnionego jest surowo zabronione.

5. Ochrona prywatności

EchoEindhoven.nl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. Celem EchoEindhoven.nl jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem Portalu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników.

EchoEindhoven.nl niniejszym uprzedza Użytkowników, że w przypadku korzystania z pewnych rodzajów funkcji (również działów) oferowanych w Portalu proszeni będą o podanie określonych informacji osobistych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez EchoEindhoven.nl zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Użytkownicy mogą być proszeni o podanie informacji osobistych także w innych sytuacjach, w szczególności, kiedy uczestniczyć będą we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych, grach czy konkursach organizowanych przez EchoEindhoven.nl samodzielnie lub pod jej patronatem, a także kiedy korzystać będą z bogatej oferty usług Portalu, rezerwacji imprez turystycznych, miejsc noclegowych, dostarczania konkretnych wybranych przez Użytkowników informacji oraz wszelkich innych spersonalizowanych działań Portalu.

EchoEindhoven.nl oświadcza, iż wszystkie pliki, komentarze oraz inne treści umieszczane w serwisie są rejestrowane przez EchoEindhoven.nl, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. EchoEindhoven.nl oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do EchoEindhoven.nl odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, EchoEindhoven.nl udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu, przy czym EchoEindhoven.nl działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi EchoEindhoven.nl do przekazania takich danych.

6. Wykorzystywanie zgromadzonych informacji

EchoEindhoven.nl gromadzi informacje o Użytkownikach przede wszystkim w celu poznania ich zainteresowań i potrzeb, po to aby dostarczać im materiały, których rzeczywiście potrzebują i oczekują.

7. Przekazywanie informacji

Co do zasady, EchoEindhoven.nl gromadzi informacje osobiste o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie tych informacji osobom trzecim ma charakter wyjątku i odbywa się po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników, albo jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w przypadkach określonych poniżej.

EchoEindhoven.nl ma także prawo przekazywać informacje o Użytkownikach aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym, aktualnym i potencjalnym reklamodawcom, ale tylko w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Portalu.

Wszyscy Użytkownicy Portalu mają zagwarantowane prawo wyboru w zakresie udostępniania nam informacji osobistych. W każdej sytuacji, w której Użytkownicy nie będą chcieli przekazywać nam tych informacji mogą oni zrezygnować z udziału w takich formach działalności naszego Portalu, które wymagają podania tych informacji.

8. Uwagi końcowe

EchoEindhoven.nl zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z Portalu jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników.

EchoEindhoven.nl zastrzega sobie prawo do skracania i modyfikowania zamieszczanych przez użytkowników portalu komentarzy oraz ogłoszeń.

EchoEindhoven.nl zwraca uwagę Użytkownikom, że są oni samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów dających dostęp do osobistych części Portalu, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko.

EchoEindhoven.nl zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do stron portalu EchoEindhoven.nl z numerów IP i hostów komputerów oraz pojedyńczym użytkownikom bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

EchoEindhoven.nl zastrzega sobie prawo do usuwania powielanych ogłoszeń i komentarzy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Konsekwencją nagminnego powielania ogłoszeń (tzw. spamowania) będzie blokada dostępu do wybranych elementów portalu.

EchoEindhoven.nl zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu wybranych elementów portalu EchoEindhoven.nl, w tym do wysyłania formularzy, opinii lub ogłoszeń z numerów IP i hostów komputerów oraz pojedyńczym użytkownikom bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

EchoEindhoven.nl zastrzega sobie prawo do blokowania zgłoszeń stron WWW do katalogu WWW, blokowania oraz usuwania ogłoszeń z numerów IP i hostów komputerów oraz pojedyńczm użytkownikom bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Ogólne zasady moderacji komentarzy, ogłoszeń i innych treści autorstwa Użytkowników:

Nie publikujemy komentarzy, które:

  • zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);
  • propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);
  • propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);
  • obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
  • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego);
  • zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
  • przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).


Ponadto nie publikujemy komentarzy, które:

  • są bezpośrednimi atakami na interlokutorów
  • zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

Obowiązkiem każdego Użytkownika jest niezwłocznie po zauważeniu zgłaszanie wystąpienia na stronach portalu EchoEindhoven.nl niezgodnych z powyższym regulaminem komentarzy lub innych treści autorstwa Użytkowników Portalu EchoEindhoven.nl pod adres email: redakcja@echoeindhoven.nl lub moderacja@echoeindhoven.nl

9. Postanowienia dodatkowe

EchoEindhoven.nl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu.

EchoEindhoven.nl zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego dokumentu. Korzystanie przez użytkownika z Portalu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.